People Counting

People Counting (0)

با توجه به نیاز مجموعه جهت اطلاع از تعداد مراجعه کنندگان به مجموعه و مدیریت مسیرهای ورود و خروج اصلی به مجتمع تجاری سیستم People Counting  در ورودی های اصلی استفاده می‌شود.