لوگو هوپر برگرفته از چشم های جغد میباشد و تدایی ریزبینی و حساسیت، دقت و سرعت در رسیدن به اهداف است.