هوپیران ارائه دهنده انواع سرویس های هوشمند اماکن و مراکز مختلف میباشد.